اعلام نتایج داوری مقالات

 | تاریخ ارسال: 1399/10/13 | 
با  احترام و سپاس خدمت نویسندگان مقالات ارسالی به این دو کنفرانس، نتایج داوری مقالات در ادامه قابل مشاهده است.
ظرف روزهای آینده جزئیات و توضیحات لازم، با ایمیل برای نویسندگان ارسال می‌شود.
به امید دریافت مقالات ارزنده و مشارکت روزافزون همۀ شما عزیزان در سال‌های آتی

پذیرفته شده به شکل پوستر
A-۱۰-۶۰۷-۴ A-۱۰-۱۰۳۸-۲ A-۱۰-۱۸۵۵-۲ 
A-۱۰-۲۴۷۰-۱ A-۱۰-۲۵۲۳-۲ A-۱۰-۶۸۸-۳
A-۱۰-۲۵۰۶-۱ A-۱۰-۲۵۲۹-۱ A-۱۰-۲۴۷۷-۱
A-۱۰-۲۴۹۶-۱ A-۱۰-۲۴۵۱-۲ A-۱۰-۲۵۶۹-۱ 
A-۱۰-۱۹۱۷-۴ A-۱۰-۱۱۲۴-۶ A-۱۰-۲۵۴۵-۱ 
A-۱۰-۱۹۱۷-۳ A-۱۰-۲۴۷۲-۱ A-۱۰-۲۲۷۰-۲
A-۱۰-۲۴۶۹-۱ A-۱۰-۲۴۶۰-۱ A-۱۰-۲۴۴۳-۱
A-۱۰-۲۵۹۳-۱ A-۱۰-۲۴۶۱-۱ A-۱۰-۲۱۴۵-۱
A-۱۰-۱۲۴۶-۲ A-۱۰-۱۷۴۱-۲ A-۱۰-۲۱۱۳-۲
A-۱۰-۱۹۵۴-۱ A-۱۰-۲۵۴۲-۱ A-۱۰-۲۲۲۰-۲
A-۱۰-۱۶۵۵-۲ A-۱۰-۲۴۰۹-۱ A-۱۰-۲۴۵۰-۱
A-۱۰-۲۵۳۶-۱ A-۱۰-۲۵۹۵-۱ A-۱۰-۲۵۱۶-۱
A-۱۰-۱۵۷۷-۳ A-۱۰-۲۵۹۷-۱ A-۱۰-۲۴۷۱-۱ 
A-۱۰-۲۵۷۹-۱ A-۱۰-۲۵۸۰-۱ A-۱۰-۵۴۵-۱
A-۱۰-۲۴۶۷-۱ A-۱۰-۳۶-۱ A-۱۰-۷۳-۱
A-۱۰-۲۴۸۷-۱ A-۱۰-۱۸۵۶-۲ A-۱۰-۲۵۱۹-۱
A-۱۰-۲۵۵۲-۱  A-۱۰-۱۰۱۳-۱ A-۱۰-۲۲۰۸-۲
A-۱۰-۲۴۶۷-۲ A-۱۰-۱۱۴۹-۳ A-۱۰-۱۷۰۸-۳
A-۱۰-۲۵۱۱-۱ A-۱۰-۸۸۴-۱ A-۱۰-۱۹۲۴-۲
A-۱۰-۲۵۳۴-۱ A-۱۰-۲۵۰۱-۱ A-۱۰-۱۷۰۸-۱
A-۱۰-۲۴۸۴-۱ A-۱۰-۲۱۰۹-۲ A-۱۰-۲۵۱۴-۱
 A-۱۰-۱۹۲۴-۳ A-۱۰-۲۵۸۸-۱ A-۱۰-۲۳۹۲-۱
A-۱۰-۲۴۹۹-۱  A-۱۰-۲۵۰۵-۱ A-۱۰-۲۴۷۵-۲
A-۱۰-۲۴۷۳-۱ A-۱۰-۲۵۶۲-۱ A-۱۰-۲۴۷۵-۱
A-۱۰-۲۵۴۳-۱ A-۱۰-۲۵۸۶-۱ A-۱۰-۲۴۵۴-۱
A-۱۰-۲۶۰۴-۱ A-۱۰-۲۵۶۸-۱ A-۱۰-۱۰۶۶-۲
A-۱۰-۲۵۰۷-۱ A-۱۰-۱۴۱۵-۲ A-۱۰-۲۵۶۶-۱
A-۱۰-۲۴۸۰-۱ A-۱۰-۲۵۶۵-۱ A-۱۰-۱۷۵۶-۱
A-۱۰-۲۴۷۸-۱ A-۱۰-۲۴۵۸-۱ A-۱۰-۲۵۳۳-۱
A-۱۰-۲۵۰۰-۱ A-۱۰-۲۲۳۰-۲ A-۱۰-۲۵۸۹-۱ 
A-۱۰-۲۵۳۲-۱ A-۱۰-۲۶۰۲-۱ A-۱۰-۱۲۴۶-۳
A-۱۰-۲۵۲۷-۱ A-۱۰-۲۱۴۹-۲ A-۱۰-۲۴۶۸-۱
A-۱۰-۲۵۲۶-۱ A-۱۰-۲۰۰۹-۱ A-۱۰-۱۹۹۵-۲
A-۱۰-۲۵۶۴-۱ A-۱۰-۲۵۹۸-۱ A-۱۰-۶۹۴-۲
A-۱۰-۲۵۱۵-۱ A-۱۰-۲۰۸۶-۱ A-۱۰-۲۵۰۲-۱
A-۱۰-۲۵۵۶-۱ A-۱۰-۲۴۴۰-۱ A-۱۰-۲۳۳۲-۳
A-۱۰-۲۵۴۰-۱ A-۱۰-۲۵۰۳-۱ A-۱۰-۲۴۸۹-۱
A-۱۰-۲۱۸۹-۲ A-۱۰-۱۹۹۳-۱ A-۱۰-۶۴۳-۱
A-۱۰-۱۵۲۴-۳ A-۱۰-۱۶۹۷-۱ A-۱۰-۲۵۷۰-۱
A-۱۰-۲۵۳۱-۱ A-۱۰-۲۱۹۲-۳  A-۱۰-۲۵۱۲-۱
A-۱۰-۲۵۲۲-۱ A-۱۰-۲۴۵۵-۱ A-۱۰-۱۵۰۴-۳
A-۱۰-۲۵۱۳-۱ A-۱۰-۲۳۲۷-۲ A-۱۰-۲۶۰۹-۱
 A-۱۰-۲۴۸۱-۱ A-۱۰-۲۵۲۱-۲ A-۱۰-۲۳۸۷-۱
 A-۱۰-۲۱۳۸-۱ A-۱۰-۲۵۲۱-۱  A-۱۰-۲۴۵۶-۱
A-۱۰-۲۴۹۸-۱ A-۱۰-۲۶۰۷-۱ A-۱۰-۲۶۰۶-۱
A-۱۰-۲۵۵۸-۱ A-۱۰-۲۵۱۰-۱ A-۱۰-۲۶۱۰-۱


پذیرفته شده به شکل ارائۀ شفاهی
A-۱۰-۱۶۸۲-۲ A-۱۰-۲۴۵۲-۱ A-۱۰-۲۴۷۱-۲
A-۱۰-۲۵۵۱-۱ A-۱۰-۶۶-۱۲ A-۱۰-۲۱۵۰-۳
A-۱۰-۲۴۹۲-۱ A-۱۰-۱۲۸۷-۲ A-۱۰-۲۱۵۰-۲
A-۱۰-۲۴۸۲-۱ A-۱۰-۲۵۷۳-۱ A-۱۰-۶۶-۱۱
A-۱۰-۲۱۳۶-۲ A-۱۰-۲۲۲۵-۲ A-۱۰-۲۴۴۹-۱
A-۱۰-۲۰۹۰-۱ A-۱۰-۲۵۵۴-۱ A-۱۰-۲۴۹۰-۱
A-۱۰-۲۵۴۷-۱ A-۱۰-۲۳۴۴-۲ A-۱۰-۲۴۸۵-۱
A-۱۰-۲۴۶۵-۱ A-۱۰-۲۵۹۴-۱ A-۱۰-۲۵۴۱-۱
A-۱۰-۲۵۵۵-۱ A-۱۰-۲۴۵۸-۲ A-۱۰-۲۴۴۷-۱
A-۱۰-۲۵۰۴-۱ A-۱۰-۲۴۸۳-۱ A-۱۰-۲۴۹۵-۱
A-۱۰-۲۴۹۴-۱ A-۱۰-۱۳۳-۲ A-۱۰-۱۶۹۴-۳
A-۱۰-۱۴۳۲-۳ A-۱۰-۱۱۹۱-۴ A-۱۰-۱۴۱۶-۴
A-۱۰-۳۲۹-۲ A-۱۰-۲۶۰۵-۱ A-۱۰-۱۱۸۱-۱
A-۱۰-۲۴۶۴-۱ A-۱۰-۲۵۶۰-۱ A-۱۰-۲۶۱۱-۱
A-۱۰-۳۲۹-۱ A-۱۰-۲۴۵۹-۱ A-۱۰-۲۵۸۳-۱
A-۱۰-۲۵۹۱-۱ A-۱۰-۲۴۶۲-۱ A-۱۰-۲۳۸۲-۱
A-۱۰-۲۵۶۳-۱ A-۱۰-۲۵۴۹-۱ A-۱۰-۱۹۵۴-۲
A-۱۰-۱۳۴۶-۳ A-۱۰-۲۴۷۹-۱ A-۱۰-۲۵۹۹-۱
A-۱۰-۱۶۸۴-۱ A-۱۰-۲۵۴۱-۲ A-۱۰-۲۵۲۴-۱
A-۱۰-۲۶۰۱-۱ A-۱۰-۲۵۷۱-۱ A-۱۰-۲۵۰۹-۱
A-۱۰-۲۵۲۵-۱ A-۱۰-۱۰۷۰-۱ A-۱۰-۱۰۳۸-۱
A-۱۰-۲۵۱۸-۱ A-۱۰-۲۵۵۹-۱ A-۱۰-۲۵۲۳-۱
A-۱۰-۱۵۹۴-۲ A-۱۰-۲۱۸۱-۲ A-۱۰-۲۰۷۸-۲
A-۱۰-۲۴۵۳-۱ A-۱۰-۲۵۳۹-۱ A-۱۰-۲۳۳۸-۲
A-۱۰-۲۴۸۸-۱ A-۱۰-۲۳۵۳-۲

پذیرفته نشده
A-۱۰-۲۴۹۳-۱ A-۱۰-۲۴۹۷-۲ A-۱۰-۲۱۳۷-۲
A-۱۰-۲۱۹۲-۴ A-۱۰-۲۴۹۷-۱ A-۱۰-۲۴۹۰-۲
A-۱۰-۲۶۰۸-۱  A-۱۰-۱۹۹۱-۱ A-۱۰-۲۴۴۶-۱
A-۱۰-۲۱۴۳-۳ A-۱۰-۲۴۶۷-۳ A-۱۰-۲۴۵۷-۱
A-۱۰-۲۱۴۳-۲ A-۱۰-۳۶۰-۱ A-۱۰-۱۵۷۷-۴
A-۱۰-۲۵۵۷-۲ A-۱۰-۲۵۱۷-۱ A-۱۰-۲۵۳۷-۱
A-۱۰-۲۵۸۵-۱  A-۱۰-۱۸۲۳-۲ A-۱۰-۲۵۹۲-۱
A-۱۰-۲۵۳۰-۱ A-۱۰-۲۵۲۰-۱ A-۱۰-۲۵۸۷-۱
A-۱۰-۲۱۰۳-۲CAPTCHA

دفعات مشاهده: 996 بار   |   دفعات چاپ: 33 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


پوستر کنفرانس

ICOP 2021

برگزار کنندگان

opsi

khu

تاریخ های مهم

 • آغاز دریافت مقاله: ۱ آبان ۱۳۹۹
 • آخرین مهلت ارسال مقاله : ۳۰ آبان  ۷ آذر ۱۴ آذر ۱۳۹۹
 • آغاز ثبت نام در کنفرانس: ۱ دی ۱۳۹۹
 • اعلام پذیرش مقاله ها: ۱۵ دی ۱۳۹۹
 • آخرین مهلت ثبت‌نام به‌موقع: ۳۰ دی ۱۳۹۹
 • تاریخ برگزاری کنفرانس: ۱۴ - ۱۶ بهمن ۱۳۹۹

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه در کادر زیر وارد کنید.

آمار سایت

 • کل کاربران ثبت شده: 2681 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • میهمانان در حال بازدید: 1 کاربر
 • تمام بازدید‌ها: 2767327 بازدید
 • بازدید ۲۴ ساعت قبل: 567 بازدید