عنوان و چکیده سخنرانان نشست های بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

ادوات اسپینترونیکی برای تولید و آشکارسازی فرکانس های میکروموج تا تراهرتز
سید مجید محسنی
دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی 

ادوات اسپینترونیکی مبتنی بر دینامیک اسپین با پاسخ دهی زمانی زیر نانوثانیه و حتی فمتوثانیه انتخاب مناسبی برای کاربری در الکترونیک سریع و فرکانس بالا هستند. این ادوات شامل نوسانگرها و آشکارسازهایی هستند که با کوچک کردن ابعاد آنها در حد چند ده نانومتر، با جایگزیده کرده اسپین و امکان پذیر کردن انتقال  گشتاور اسپینی توانسته اند در دهه گذشته جایگاه تحقیقاتی خوبی برای کاربری صنعتی در دنیا ایجاد کنند. این ساختارها بطور کل قابلیت تبدیل جریان یکنواخت به ولتاژ متناوب گیگاهرتز تا تراهرتز را دارند که به عنوان نسل جدیدی از مولدهای میکروالکترونیکی کنترل پذیر با جریان و میدان مغناطیسی در ابعاد زیر میکرون معرفی شده اند. دینامیک  اسپین به صورت تجمعی در این ساختار به صورت موج گونه تولید می شود و انتشار می یابد. این رفتار دینامیکی-تجمعی از دسته های مختلفی از امواج اسپینی تبعیت می کند، که شامل امواج پاشنده، امواج سالیتونی جایگزیده، گرداب ها و قطرک ها هستند. در این سخنرانی، نحوه ساخت اینگونه ادوات، مشخصه یابی و مبانی بنیادی آنها ارائه می شوند. در ادامه انواع امواج اسپینی نام برده به طور کامل و در شرایط اندازه گیری مختلف مرور می شوند. نحوه بهره گیری فرکانس های گیگاهرتز تا تراهرتز از این ادوات با تاریخچه علمی- تحقیقاتی و توسعه آنها در دنیا شرح داده می شوند.


 لیزر دیسک پرتوان Yb:YAG و افزایش درخشندگی آن
شهرام کاظمی
مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران


لیزرهای حالت جامد پرتوان، کاربردهای زیادی در زمینه های صنعتی و دفاعی دارند. چالش اصلی در توسعه و افزایش توان این نوع لیزرها، اثرات حرارتی ناشی از دمش ماده فعال می باشد. در لیزرهای دیسک نازک، شکل هندسی ماده فعال و نحوه خنک سازی آن از یکی از سطوح، به طور چشمگیری مشکلات گرمایی ایجاد شده در بلور ماده فعال را کاهش می دهد. از مسائل بوجود آمده در توان های بالا، نوربرگشتی دمش و نحوه مقابله با آن است. این معضل با ایجاد تغییراتی در سامانه اپتیکی دمش، مرتفع خواهد شد که توضیح داده خواهد شد. طرحی ارائه خواهد شد که با استفاده از دو تشدیدگر همزمان برای یک دیسک، کیفیت باریکه خروجی لیزر تا 20% بهبود می یابد. همچنین محاسبات نظری انجام گرفته است که استفاده از سه دیسک ماده فعال در یک تشدیدگر پایدار، جهت افزایش توان خروجی فراهم می سازد. با افزایش توان در لیزر دیسک نازک، ناپایداری مدی و لرزش باریکه خروجی همراه با افت توان مشاهده می شود. از بین بردن تلاطم هوا در مسیر تشدیدگر با راه حل پیشنهادی باعث تثبیت عملکرد لیزر خواهد شد.


برهمکنش قوی نور با نانوساختارهای ساده و پیچیده فلزی در فراسطوح اپتیکی
 توکل پاکیزه
دانشیار گروه برق- مخابرات
دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

پیشرفت های چشمگیر بشر در دهه های اخیر در حوزه فناوری های نوین از جمله نانوفناوری باعث ایجاد جنبش علمی در بهبود کیفیت زندگی شده است. اخیرا راه حلهایی نوینی برای حصول بازدهی بالا و یا احیانا رفع آثار سوء در عملکردها و بازدهی طرق قدیمی و متداول بویژه در حوزه پزشکی، انرژی، مهندسی، درمان، مواد و غیره مطرح شده اند. بکارگیری ساختارهای الکترومغناطیسی در ابعاد نانو، امکان رخداد و دسترسی به چنین راه حلهایی را برای پژوهشگران بویژه در حوزه نور و فوتونیک میسر ساخته است. نقش و جایگاه بنیادی فلزاتی همچون طلا و نقره به عنوان فلزهای ناب و امکان ساخت که در حوزه پلاسمونیک بواسطه ی ویژگی های الکتریکی منتجه از رفتارهای هماهنگ الکترون های آزاد در فرم SPP و LSPR به شدت مورد توجه هستند، در این سخنرانی مورد بحث قرار می گیرد. نانوذره های فلزی در شکلها و ابعاد مختلف بواسطه تحریک تشدیدهای محلی قویا با نور تابشی برهمکنش کرده و اصول پایه این تعامل موثر بررسی شده و کاربردهای آنها مطرح می شود. در این ارائه، ویژگی های نوری جالب توجه چیدمان های ساده و پیچیده از این نانوذره های پلاسمونی مطرح شده و برهمکنش نوری قوی عناصر که باعث ایجاد پدیده های هیبرید شدن مدهای تشدیدی تحریک شده و در نهایت منجر به حصول ویژگی های الکترومغناطیسی خاص این گونه نانوساختارها و یا فراسطوح فلزی میشود را مورد توجه و کنکاش علمی قرار می¬دهیم.


اپتیک کوانتومی متامواد
احسان عموقربان
گروه فیزیک دانشگاه شهرکرد

به لطف پیشرفت‌های چشم‌گیری که در حوزه تکنولوژی ساخت نانوساختارها رخ داده، اخیرا مطالعه و ساخت مواد مصنوعی متاماده بر پایه اپتیک تبدیلی بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است. متا‌مواد ویژگی‌های خود را بیشتر از ساختار واحدهای اجزا تشکیل دهنده‌ی خود دریافت می‌کنند. این مواد را می‌توان از ترکیب میله‌های زیرطول موجی و مجموعه‌ای از مشدد‌های حلقه‌ای فلزی کوچک و مانند آنها ساخت، که این واحدهای زیر طول موجی متا اتم‌ یا متا مولکول نامیده می‌شوند. معمولا هندسه‌ی این ساختارها به گونه‌ای طراحی می‌شوند که می‌توان مواد با ضریب شکست مثبت کاملا دلخواه، منفی و حتی صفر ساخت. از جمله مهمترین کاربردهای متامواد می‌توان به ابرعدسی‌ها، مواد با ضریب شکست منفی، سیاهچاله‌های اپتیکی و پوشش‌های ناپدیدکننده اشاره کرد. تقریبا اکثر بررسی‌هایی که در حوزه‌ اپتیکی متامواد انجام شده‌اند میدان‌های الکترومغناطیسی را به صورت میدان‌های کلاسیکی درنظر می‌گیرند. اخیرا گروه ما دامنه بررسی متامواد را به حوزه اپتیک کوانتومی گسترش داده و به مطالعه اثرات کوانتومی پوشش‌های ناپدید کننده و سیاهچاله‌های اپتیکی بر پدیده های صرفا کوانتومی ازقبیل گسیل خودبه‌خودی، جابه جایی لمب، نیروی کازیمیر-پولدر و درهم تنیدگی کوانتومی بین ساختارهای اتمی که در مجاورت این مواد هستند‌ پرداخته‌ایم. همچنین به بررسی و مطالعه تبادل تابش گرمایی و تونل زنی فوتون‌ها در مجاورت این ساختارها در وضعیت غیرتعادلی پرداخته‌ایم. مطالعات ما نشان می‌دهد که به خاطر حضور نوفه‌های کوانتومی این اثرات کوانتومی به شدت نسبت به ویژگی‌های پاشندگی و اتلافی متامواد حساس هستند. به عنوان نمونه با استفاده از یک اتم برانگیخته به عنوان یک کاونده که در تشدید با پوشش‌های ناپدید کننده  است، پوشش نه تنها ویژگی ناپدیدکنندگی از خود نشان نمی‌دهد، بلکه آن را نمایان‌تر می‌کند. ولی در نواحی دور از بسامد تشدید و همچنین نواحی دور از مرکز پوشش، پوشش عملکرد بسیار خوبی از خود نشان می‌دهد. این مطالعات زمینه فیزیکی بسیار مناسبی را بررسی و مطالعه متامواد در برهم‌کنش با نورهای غیرکلاسیکی فراهم می‌کند.

مراجع:
[1] Tavakoli Kachi M, Amooghorban E (2018) Entanglement of two two-levels atoms mediated by a cylindrical optical black hole Journal of the Optical Society of America B 35:156-163
[2] Amooghorban E, Aleebrahim E (2017) Entanglement dynamics of two two-level atoms in the vicinity of an invisibility cloak PHYSICAL REVIEW A 96:0123391-01233910
[3] Morshed M , Amooghorban E, Mahdifar A (2016) Spontaneous emission and the operation of invisibility cloaks PHYSICAL REVIEW A 94:0138541-01385416CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 969 بار   |   دفعات چاپ: 129 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


پوستر کنفرانس

برگزار کنندگان

opsi
shirazu

تاریخ های مهم

  • آخرین مهلت ارسال مقاله : ۱۲ آبان ۱۳۹۷
  • آغاز ثبت نام در کنفرانس: ۱ دی ۱۳۹۷ 
  • اعلام پذیرش مقاله ها: ۱۵ دی ۱۳۹۷
  • آخرین مهلت ثبت نام به موقع: ۱ بهمن ۱۳۹۷
  • تاریخ برگزاری کنفرانس: ۹-۱۱ بهمن ۱۳۹۷

فایل های مورد نیاز

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه در کادر زیر وارد کنید.

آمار سایت

  • کل کاربران ثبت شده: 1673 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 8 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 1909495 بازدید
  • بازدید ۲۴ ساعت قبل: 589 بازدید

نماد اعتماد الکترونیکی