:: بایگانی بخش میزگرد های تخصصی: ::
:: برگزاری نشست بررسی افق ها و چالش های اشتغال در زمینه فوتونیک کشور - ۱۳۹۵/۱۱/۸ -