بیست و هشتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و چهاردهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران- سخنرانان مدعو و کلیدی
سخنرانان مدعو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/6 | 

عنوان و چکیده سخنرانان نشست های بیست و هشتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران وچهاردهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران


Dr. Abbas Madani


Dr. Ali Shaygan Nia

Dr. Ali Shaygan Nia


Dr. roberto


Dr. Mohammad Mirzaei

Dr. Mohammad Mirzaei


Prof. Pierre Berini

Prof. Pierre Berini


Prof. Süleyman Özcelik

Prof. Süleyman Özcelik

نشانی مطلب در وبگاه بیست و هشتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و چهاردهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران:
http://icop.ir/find.php?item=1.119.164.fa
برگشت به اصل مطلب