بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران- اهداف
اهداف کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  • آشنایی متخصصان و پژوهشگران دانشگاهی و مراکز پژوهش و صنعتی کشور با فعالیت های یک دیگر
  • مبادله اطلاعات و ایجاد ارتباط بین صنعتگران و پژوهشگران
  • آشنایی با آخرین دستاورد های علمی و فناوری در زمینه های گوناگون اپتیک و فوتونیک در کشور
  • برگزاری میزگرد های تخصصی
نشانی مطلب در وبگاه بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران:
http://icop.ir/find.php?item=1.51.17.fa
برگشت به اصل مطلب