بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران- اخبار کنفرانس
برنامه و آدرس کانال کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۹ | 
آدرس کانال کنفرانس:
T.me/icop2018_icpet2018_sku


نشانی مطلب در وبگاه بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران:
http://icop.ir/find.php?item=1.55.103.fa
برگشت به اصل مطلب