بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دوازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران- اخبار کنفرانس
مهم، هزینه های کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/21 | 
توجه 

یادآوری میشود هزینه شرکت در کنفرانس مستلزم پرداخت :

۱-هزینه های ثبت نام وشرکت در کنفرانس ( طبق جدول هزینه های مندرج در سایت)

۲- هزینه اجرایی (مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰ ریال به حساب کمیته اجرایی واریز میشود) است.

در صورت عدم پرداخت هر یک از هزینه ها ثبت نام شما کامل نمیباشد
نشانی مطلب در وبگاه بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دوازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران:
http://icop.ir/find.php?item=1.55.125.fa
برگشت به اصل مطلب