بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و نهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران- تاریخ های مهم
تاریخ های مهم کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

•  آخرین مهلت ارسال مقاله کامل:  ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۵  ۹ آذر ماه ۱۳۹۵

• اعلام پذیرش مقالات: ۲۵ دی ماه ۱۳۹۵

• آغاز ثبت نام در کنفرانس:  ۲۵ دی ماه ۱۳۹۵         ۲۹ دی ماه ۱۳۹۵
• آخرین مهلت ثبت نام به موقع جهت شرکت در کنفرانس:   ۲ بهمن ماه ۱۳۹۵    ۶ بهمن ۱۳۹۵
• روز های برگزاری کنفرانس: ۱۲ تا ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۵
نشانی مطلب در وبگاه بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و نهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران:
http://icop.ir/find.php?item=1.85.34.fa
برگشت به اصل مطلب