بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران- تاریخ های مهم
تاریخ های مهم کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  • آخرین مهلت ارسال مقاله : ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۶  ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۶   ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۶
  • آغاز ثبت نام در کنفرانس:  ۲۳ دی ماه ۱۳۹۶
  • اعلام پذیرش مقاله ها: ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶
  • آخرین مهلت ثبت نام به موقع جهت شرکت در کنفرانس: ۴ بهمن ماه ۱۳۹۶
  • تاریخ برگزاری کنفرانس: ۱۰-۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۶
نشانی مطلب در وبگاه بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران:
http://icop.ir/find.php?item=1.85.34.fa
برگشت به اصل مطلب