بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران- تماس با کمیته اجرایی
تماس با دبیرخانه کمیته اجرایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آدرس دبیرخانه:  دانشگاه شیراز
تلفن: ۰۷۱۳۶۴۶۰۷۷۵ -  
جهت تماس های ضروری :  
09173171253  دکتر حسینی فرزاد
آدرس پست الکترونیکی: shirazIOP@shirazu.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران:
http://icop.ir/find.php?item=1.88.47.fa
برگشت به اصل مطلب