بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دوازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران- محل برگزاری کنفرانس
محل برگزاری کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
محل برگزاری کنفرانس: دانشگاه خوارزمی - پردیس کرج
تلفن: 
آدرس پست الکترونیکی:
نشانی مطلب در وبگاه بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دوازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران:
http://icop.ir/find.php?item=1.89.48.fa
برگشت به اصل مطلب