بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران- محل برگزاری کنفرانس
محل برگزاری کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
محل برگزاری کنفرانس: شیراز، دانشگاه شیراز
تلفن: ۰۷۱۳۶۴۶۰۷۷۵
آدرس پست الکترونیکی: shirazIOP@shirazu.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران:
http://icop.ir/find.php?item=1.89.48.fa
برگشت به اصل مطلب