بیست و هشتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و چهاردهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران- محل برگزاری کنفرانس
محل برگزاری کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بیست و هشتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و چهاردهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران به شکل برخط به میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می‌شود.
نشانی مطلب در وبگاه بیست و هشتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و چهاردهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران:
http://icop.ir/find.php?item=1.89.48.fa
برگشت به اصل مطلب